fbpx

COACHING

 

 

Coaching je ciljno usmerjen oziroma na rezultate usmerjen sistematičen proces v katerem coach sodeluje s posameznikom ali skupinami, s ciljem izboljšanja doseganja ciljev, razvoja novih veščin, izboljšanja dobrobiti, in izboljšanja ravni uspešnosti (Grant, 2003).

 

Coaching psihologija in integrativni model

Pomembno nam je, da vam razložimo tudi znanstveno teoretično ozadje našega coaching dela. Coache spodbujamo, da pridobivajo znanje iz znanstvenih disciplin psihologije dela in organizacije ter pozitivne psihologije. Najožja ekipa coachev je tako psihologov, ki so že zaključili študij psihologije in svoje zanimanje usmerjali v področje dela z odraslimi.

Naš pristop k coachingu temelji na integrativnem modelu coaching psihologije. Vedno se osredotočimo na posameznika in izhajamo iz njega. Podpremo vas s poglobljeno samo-analizo in konkretnimi usmeritvami k aktivnemu spoprijemanju s problemskimi situacijami ter opolnomočimo več zadovoljstva, zdravja in zavzetosti pri doseganju zastavljenih ciljev. Ob tem pa ne pozabimo na sistemski vidik delovnih organizacij in širše kulture v kateri živi klient. Poleg opisanega verjamemo v uporabno psihologijo, kar nas spodbudi, da so naša srečanja zelo praktično usmerjena in stalno iščemo prispodobe, primerjave in primere iz realnega življenja iz dela.

 

Še posebej so v integrativni šoli coaching psihologije pomembni dejavniki, ki so skupni različnim psihološkim šolam:

Skupni faktor uspeha, je dober kontakt med coaching psihologom in klientom ne glede na klientovo pojmovno predznanje.

Psihoanalitično razumevanje osebnostnega razvoja in razvoja značilnih vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja oziroma zapletenih zakonitosti duševnosti.

Transakcijsko analitično razumevanje medosebnih relacij postavi kontekst za razumevanje klienta v njegovem okolju – posameznika v kontekstu.

Humanistični odnos do klienta ima osrednji namen opolnomočenja z iskrenim spoštovanjem in zaupanjem v odnos ter partnerstvo za doseganje cilja.

Gestalt pogled na celostno vedenje omogoča stik z »neverbalnimi« izrazi potencialov in nezavednimi motivi. Pri tem bolj izkušene coaching psihologe spodbujamo, da pri delu uporavljajo tudi kreativne in psihodinamske tehnike.

Vedenjsko-kognitivna usmeritev k aktivnemu spoprijemanju s situacijo pa spodbuja opolnomočenje ob procesu coachinga. Velik del coaching psihologije temelji na jasnem razumevanju prepričanj povezanih s problemsko ali izzivalno situacijo ter osmišljanjem bolj pozitivnega in k akciji usmerjenega pristopa k doseganju ciljev.

Uporabna psihologija dodatno nadgradi sistem dela in klienta opolnomoči s preizkušenimi tehnikami in orodji, ki omogočajo doseganje in celo preseganje ciljev. Pri tem imajo naši licencirani coachi zaključeno usposabljanje »Coaching psihologija«, kar zagotavlja, da sledimo skupnim standardom dela in pri delu vedno uporabljamo tudi:

 • »Miselnost rasti«, ki jo spodbujajo tudi pri klientu.
 • Veščine usklajevanja pričakovanj z uporabo »Tripartitne pogodbe«.
 • Veščine ustvarjanja kontakta z uporabo metode »Ključ in ključavnica«.
 • Veščine postavljanja ciljev s pomočjo »SMART metode«.
 • Veščine vodenja z vprašanji upoštevajoč »Sokratovo metodo«.
 • Veščine merjenja učinkovitosti z uporabo »ROI metode«.

V coachingu sledimo strogim kompetencam EMCC in standardom študija Coaching psihologije 1 in Coaching psihologija 2. To pomeni, da imajo naši coachi zaključeno vsaj 6., predvidoma pa 7. stopnjo izobrazbe in vsaj 120 ur specialističnega izobraževanja iz coaching metodologije, se udeležujejo supervizije in intervezije, ter stalno skrbijo za osebni strokovni razvoj. Odlika naših coachev je, da imamo poenoteno znanje in izkušnje z uporabo coaching metodologije, zato lahko pričakujte, da bomo kakovostno: (1) poskrbeli za dogovore (z uporabo tripartitne pogodbe in v skladu z etičnim kodeksom EMCC), (2) namenili čas izgradnji dobrega medosebnega odnosa ter se zavedali delovanja psiholoških potreb, (3) raziskali problem in identificirali možne vzroke na relaciji odnos-znanje-veščina-kondicija, (4) sledili procesu proaktivnega reševanja problemov (ABCDE model coachinga) od razumevanja pravega problema, preko postavljanja pametnih ciljev, priprave realno dosegljivih akcijskih načrtov, do osredotočanja v realizacijo ciljev, naslavaljanja ovir in na koncu evalvacijo dela, (5) smiselno vodili pogovor v vprašanji in spodbujali vpogled v situcijo, (6) dosledno spremljali dogovore in spodbujali razvoj potencialov ter osebnostno rast. V ekipi Uporabna psihologija izvajamo coaching s cilji na področju razvoja potencialov, doseganja rezultatov in timskih uspehov.

RAZVOJ POTENCIALOV

Individualni coaching

Individualni coaching za osebni razvoj je namenjen vsem, ki si želijo osebnostno rasti in se razvijati. Mnogi se zanj odločijo, ko razmišljajo ali sprejeli odločitev za večjo spremembo v svojem življenju. Dostikrat so to vodilni kadri in lastniki podjetij, ki si želijo redne samorefleksije in nekaj podpore pri doseganju osebnih ciljev.

CENA: 100 EUR na pedagoško uro

DOSEGANJE REZULTATOV

Performance coaching

Individualni coaching, ki vam omogoči, da v najkrajšem možnem času pridobite nove veščine in probleme spremenite v izzive. Gre za krajšo obliko coachinga, kjer sklenemo dogovor za doseganje jasno zastavljenega, realnega in merljivega cilja.

 

CENA: 100 EUR na pedagoško uro

EKIPNI USPEH

Timski coaching

Včasih se tim znajde v zapleteni situaciji, kjer je pomembno, da osmislijo problem, si izmenjajo mnenja in ustvarijo okoliščine s katerimi lahko kar najlažje premagajo izziv. Na timskem coachingu vam izkušeni coach pomaga, da se uskladijo pogledi, dvigne nivo psihološke varnosti ter ustvarijo strategije, kjer moči prevladajo šibkosti.

 

CENA: 200 EUR na pedagoško uro

NAČIN DELA

Na individualnem coachingu boste sodelovali s psihologom s specialnimi znanji coachinga ali zunanjim coachem, ki vas bo spodbujal, da raziskujete problemsko situacijo, povezna prepričanja in možnosti na podlagi katerih boste sprejeli odločitev kako doseči želeno spremembo. Individualni coaching je dlje časa trajajoči proces (npr. 10 srečanj) v več korakih. Pri tem se klient in coach po vsakem koraku odločata ali bosta coaching nadaljevala:

 1. Pred coachingom: Raziskovanje potreb, zrelosti in namena coachinga. Usklajevanje coaching pogodbe (coach in naročnik). Ta del ponudbe je ob dogovoru za coaching proces gratis.
 2. Uvodni coaching (1 do 3 individualna srečanja): Ustvarjanje odnosa, raziskovanje problematike, postavljanje cilja in odločitev za coaching proces.
 3. Coaching proces (3 do 10 individualnih srečanj): Individualni coaching, kjer se osredotočamo na doseganje zastavljenih ciljev.
 4. Zaključni coaching (1 srečanje): Individualni coaching, ki ga namenimo refleksiji procesa in ponotranjenju doseženih sprememb.
 5. Po coachingu: Tripartitni sestanek (coach, klient, naročnik), kjer poročamo o spoznanjih, spremembah in dosežkih coaching procesa. Ta del ponudbe je gratis.

V kolikor gre za timski coaching pa je »klient« homogena skupina, ki potrebuje skupen dogovor in zasleduje skupne cilje. Pri tem gre lahko za performance coaching, ki pogosto zavzame obliko moderacije procesa odločanja ali pa razvojni coaching, kjer gre za proces ustvarjanja skupinske dinamike in učenje o učinkovitem sodelovanju z zavedanjem strateških in operativnih ciljev, timskih vlog in osebnih potencialov članov tima ter motivov, pričakovanj in želja vsakega posameznika. Proces pet korakov pa ostaja enak.

 

Koristi coachinga za posameznike

 • Izboljša se veščina delegiranja in posledično se razbremenimo, saj smiselno razporedimo odgovornosti (McGovern idr., 2001).
 • Zviša se proaktivnost in posledično izboljšajo rezultati dela ter priložnosti za napredovanje, saj delujemo bolj cilno (Blackman, 2010).
 • Izboljša se veščina upravljanja stresa in s tem dvigne kakovost življenja, saj na delovnem mestu in širše v življenju delujemo bolj prožno (Ladergard, 2011; Wales, 2003).
 • Izboljša se veščina reševanja konfliktov in s tem zadovoljstvo pri delu, saj bolje obvladujemo čustveno nabite situacije (Blackman, 2016).
 • Poveča se psihološki kapital, ki se izrazi v optimizmu, fokusiranosti in rezilientnosti (Peláez Zuberbuhler idr., 2020).

Koristi coachinga za organizacije

 • 23% organizacij je z upeljavo internega coachinga pomembno dvignilo prihodke (Blackman, 2016).
 • Poveča se kompetentnost vodij za vodenje ljudi in s tem učinkovitost ekip (Moon in Federici, 2012).
 • Poveča se inovativnost in kreativnost ter s tem pojavnost prebojnih idej, ki prinašajo dolgoročno uspešnost podjetja (Norlander idr., 2002).
 • Dvigne se fleksibilnost in prilagodljivost zaposlenih ter s tem pripravljenost za učenje in razvoj (Hall idr., 1999).
 • 77% organizacij poroča o izboljšanju medosebnih odnosov med vodjo in sodelavci (Blackman, 2016).

NAŠI COACHI

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Vodilni svetovalec, univerzitetni diplomirani psiholog, član SCZ/EMCC, učitelj in supervizor šole Coaching psihologija, specializant orgTA in PTA

 

Coaching je po moji izkušnji učinkovit, ko razumemo pravi problem in nato določimo najboljšo strategijo za doseganje cilja. Pri tem pričakujte, da vas bom opremil s preverjenimi tehnikami uporabne psihologije za lažje doseganje cilja. Vedno pa bo prostor za refleksijo in krepitev prepričanj, da zmoremo in lahko dosežemo želeno spremembo.

dr. Sabina Đuvelek

dr. Sabina Đuvelek

Senior svetovalka, univerzitetna diplomirana psihologinja, članica SCZ/EMCC, učiteljica in supervizorka šole Coaching psihologija

 

Moj glavni cilj je soustvariti boljši svet s spodbujanjem ljudi, da postanejo boljša različica samih sebe, da neprestano rastejo in napredujejo. Ker verjamem v pristop, ki temelji na trdnih dokazih, svoje akademsko raziskovanje vedno podkrepim z uporabo v praksi.

 

Ana Furlani

Ana Furlani

Svetovalka, magistra psihologije, CP2 coachinja

 

 

V našem skupnem coaching procesu bomo dovolj časa namenjali analizi situacije in jo razbremenili strahov, dvomov ter nejasnosti. Spremljala bom vašo pot nizanja možnosti in rešitev, pri čemer se bomo pomikali izven cone udobja in nastavljali ogledalo nekaterim usidranim prepričanjem in pogledom na svet. Ob pravem ‘‘aha‘‘ trenutku sledi najlepša čarovnija coachinga, kjer konkretiziramo želje v nadaljnje korake...

Suzana Kočevar Jamnik

Suzana Kočevar Jamnik

Svetovalka, diplomirana psihologinja in diplomirana kadrovska managerka, CP2 coachinja

 

Dobro postavljen in jasen dogovor kaj želimo in zakaj je to pomembno je osnova na kateri bova gradila coaching. Pri tem bova sklednila dogovore za uspešno sodelovanje.

Skozi proces spreminjanja vam bom nudila trdno strukturo in oblikovala varen prostor, da bo stopnja motiviranosti za doseganje želenih ciljev na najvišji ravni.

dr. Ada Guštin Habuš

dr. Ada Guštin Habuš

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

K raziskovanju coachinga me je kot prvo vodilo veliko zanimanje za psihologijo in vedenjsko ekonomijo, kot drugo pa me je k temu spodbudilo večletno poučevanje in mentoriranje študentov, pri katerih sem začutila, da v sebi skrivajo ogromno potenciala, ki ga lahko, s pravim pristopom in podporo, v veliki meri tudi hitreje ravijejo in posledično dosežejo še boljše rezultate dela.
Alja Horvat

Alja Horvat

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

V svoji dolgi poklicni karieri sem tako ali drugače vedno delala z in za ljudi, z njimi rasla in se oblikovala. Številna usposabljanja, s katerimi sem zgradila svoje kompetence vodenja in dela z ljudmi, so me v letu 2021 pripeljala do srečanja s coachingom. Dodatno opremljena s konkretnimi coaching veščinami sooblikujem prijazno delovno okolje in uspešno poslovno zgodbo. V zadnjem letu delam tudi s klienti izven svojega delovnega okolja, do sedaj sem skozi coaching popeljala deset posameznikov.
Matic Kadliček

Matic Kadliček

Zunanji sodelavec, CP2 in SCZ coach

Iz ciljne naravnanosti in miselnosti rasti sledi, da je pomembno imeti jasen „zakaj“. Zato bova na začetku sprejela dogovore, ki bodo omogočali uspešno sodelovanje in premike v pravo smer.

Za pravo pot potrebuješ dober zemljevid. Pri tem pričakujte preverjene tehnike z različnih področij psihologije.

Na vsakem coachingu bova pogledala nazaj in naprej, pri tem pa bo največ koristi iz iskrene pohvale, podpore in konstruktivnih povratnih informacij.

Lucija Pažek

Lucija Pažek

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Kot psihologinji mi je pri mojem delu najpomembneje, da delam z ljudmi, podpiram njihov razvoj in jim pomagam pri tem, da postanejo še boljši. S tem vodilom tudi oblikujem svojo karierno pot.

V coaching procesu lahko pričakujete prijetno sogovornico, ki vas bo pozorno poslušala in z vami vzpostavljala avtentičen odnos.

Mark Baltič

Mark Baltič

Zunanji sodelavec, CP2 coach

Coaching odnose jemljem z vso resnostjo, hkrati pa vanje prinašam odprtost, lahkotnost in svežino.

Če me izbereš za svojega coacha, lahko zagotovim topel stik, polno prisotnost na srečanjih, aktivno poslušanje, natančno spremljanje in opazovanje vzorcev ter učinkovito preoblikovanje tistih, ki so lahko boljši. Držal bom prostor, prilagojen ritmu tvojega delovanja. Pomagal ti bom do dobro in jasno zastavljenih ciljev ter poskrbel, da bo pot do tja opolnomočujoča in polna novih uvidov.

Tjaša Bogataj

Tjaša Bogataj

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Kot coach si želim pomagati ljudem premostiti ovire s katerimi se srečujejo na poti do uspeha. Menim, da je največji izziv za coacha spremeniti miselnost klienta, vendar je z vztrajnostjo ter delom to popolnoma mogoče. Zavedam se, da kot coach delam na spremembi vedenja in ne na izvoru čustev. Opažam, da ljudje potrebujejo nekoga, ki jim pri doseganju ciljev stoji ob strani, jih spodbuja ter spremlja njihov napredek obenem pa je empatičen in dobro vzpostavi odnos. V coachingu mi je pomemben predvsem odnos, ki temelji na zaupanju.
Maja Fink

Maja Fink

Zunanja sodelavka, CP2 coachinja

Pri coachingu uporabljam vso znanje in veščine, ki sem jih pridobila iz raznolikih izkušenj dela z ljudmi. Moja prioriteta je kvaliteten odnos s klientom in odnos klienta do svojega problema in do njegovega razreševanja. Tako bom poseben fokus namenila prav raziskovanju prostora za napredek na temu področju. Razvijala bova prepričanja miselnosti rasti, ki so se iz izkušenj pokazala kot učinkovita pot za povečanje samozavesti, zadovoljstva v življenju ter ne nazadnje omogoča  večjo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev.

imate vprašanje?
pišite nam.

Veseli bomo vsakega kontakta in se potrudili, da vam odgovorimo,
vas povabimo na kavo ali čaj in ustvarimo okoliščine za uspešno partnerstvo.

#UporabnaPsihologija

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
direktor, vodilni svetovovalec in coach

Ljubljana, Slovenija

Mobi: 031-753-802
E-pošta: jan@uporabna-psihologija.si

 

Naziv: Uporabna psihologija in coaching, poslovno svetovanje, d.o.o.
Davčna številka: SI56114257
Matična številka: 9544160000
TRR odprt pri REVOLUT: LT30 3250 0343 7908 2909

BIC REVOLUT: REVOLT21

 

V podjetju tesno sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi združenji:
Društvo psihologov Slovenije in Društvo študentov psihologije Slovenije
Inštitut za integrativno psihoterapijo in društvom Sinta v okviru SKZP
Slovenskim coaching združenjem

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. in Taktika plus d.o.o.
Platformo IXLY za e-coaching in e-testiranje.